اگر به وکیل اختلاس در مشهد نیاز دارید متن زیر را بخوانید. 

وکیل اختلاس در مشهد

در دنیای پرمشغله امروزی، یکی از مواردی که که جامعه را از اختلافات شخصی و جمعی در امان میداد، آشنایی با حقوق متقابل یکدیگر و افاد استکه اثر مطلوب این آشنایی، جلوگیری از وقوع مشکلات عدیده حقوقی می باشد. اختلاس به نوعی از خیانت در امانت گفته می شود که از طریق کارکنان و ماموران دولتی و به صورت تصرف وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه در اختیار دارند شکل می گیرد.  یک وکیل خوب اختلاس در مشهد با درایت و آشنایی کاملی که به قوانین و مقررات حول محور امور اقتصادی دارد می تواند به خوبی از موکل خود دفاع نماید. 

همچنین بخوانید: وکیل وصول مطالبات در مشهد
اختلاس چیست

اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی می باشد اما در فقه به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر خرز و از راه نیرنگ و زور می باشد. اختلاس از مهمترین چالش های جوامع می باشد و این مسأله به عنوان تهدیدی مخرب برای ملت به حساب می آید. در واقع اختلاس، تعدیات کارمندان دولت است که در رابطه با انجام وظیفه دولتی خود نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال صورت می گیرد.

انواع صور خیانت در امانت

اختلاس از جمله جرایمی است که در حکم خیانت در امانت در نظر گرفته می شود و مجازات خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

طبق ماده ۶۷۳: "هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌ِاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد."

 • سو استفاده از سفید مهر
 • تصرف غیر عوانی در امال و وجوه دولتی
 • سو استفاده از ضعف نفس اشخاص
 • خیانت مستخدمان دولتی در اسناد دولتی

که هرکدام قوانینی مخصوص به خود دارند.

شرایط تحقق اختلاس

 • از کارمندان و کارکنان موسسات دولتی و یا وابسته به آن باشد
 • اموال مورد اختلاس باید حتما جز اموال دولتی به شمار رود.
 • اموال باید منقول دولتی باشد. منقول شامل: وجوهات نقد، اوراق بهادار، حواله، مطالبات، سهام و
 • اموالی باید یا به نفع خود مرتکب باشد با به نفع دیگری آن هارا تصاحب کند.
 • باید قصد و آگاهی برای این کار داشته باشد.

جرم اختلاس از این نظر قابل پیگیری است که اموال در اختیار کارمنددولت باشد و اگر به شخص عادی سپرده شده باشد جرم خیانت در امانت محسوب می شود و اگر به اشخاص عادی سپرده نشده باشد تحت عنوان جرم «سرقت» قابل پیگیری خواهد بود.

وکیل اختلاس

وکیل اختلاس خوب باید اشراف کامل به خلفات اقتصادی و وقوانین و مقررات مرتبط داشته باشد تا در صورت لزوم بتواند از تبصره های موجود به نفع موکل استفاده کند.

مجازات جرم اختلاس

میزان مجازاتی که در قوانین مختلف برای جرم اختلاس و جرایمی که در حکم خیانت در امانت هستند مقرر شده است با توجه به مبلغ اختلاس شده و همچنین مقام و منسب فردی که مبادرت به اختلاس نموده است متفاوت می باشند. قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مجازات های ذیر را در صور مختلف برای جرم اختلاس تعیین نموده:

 • اگر مقدار اختلاس کمتر از 50000 ریال باشد مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس و انفصال موقت به همین میزان است.
 • اگر میزان اختلاس بیش از ۵۰۰۰۰ ریال باشد مجازات آن ۲ الی ۱۰ سال حبس و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.
 • اگر جرم اختلاس توسط مدیر کل یا افرادی بالاتر از او رخ دهد انفصال دائم را به دنبال دارند اما ارتکاب این جرم توسط کارکنان درجه پایین تر از مدیرکل منجر به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا سه سال می گردد.
 • به این میزان از مجازات ها باید رد مال و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ اختلاس شده را نیز اضافه کرد.
 • جرم اختلاس توسط کارمند دولت در صورتی که مشمول جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس به بیش از ۵۰ هزار ریال نرسد فرد را به تحمل ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت از خدمات دولتی به همراه رد مال و پرداخت دو برابر مبلغ اختلاس به عنوان جریمه نقدی محکوم کند.
 • اگر میزان اختلاس ۵۰۰۰۰ ریال و بیشتر از آن باشد و مشمول تعدد جرائم جعل و تزویر گردد مجازات مختلس به میزان ۷ تا ۱۰ سال افزایش یافته و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر همان مال را به دنبال خواهد داشت.