اگر به وکیل خوب قتل در مشهد نیاز دارید تماس بگیرید.

وکیل امین است برای موکل و برای ملت، وکالت یک شغل خصوصی نیست هرچند دولتی هم نیست و خدمتی عمومی به حساب می آید. از این امانت ملی و امانت در برابر موکل، قواعدی استخراج می شود که می توان آن را اخلاق وکالت یا آیین وکالت دانست.  آقای علی ابراهیمی مهر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد یکی از باتجربه ترین وکلا در حل پرونده های مختلف همچون قتل در مشهد می باشند و اگر به یک وکیل قتل در مشهد نیاز دارید ایشان می توانند به شما کمک شایان داشته باشند.

وکیل قتل در مشهد با سابقه درخشان در پرونده های کیفری

بر اساس ماده ۲۸۹ (قانون.مجازات.اسللامی مصوب ۱۳۹۲) جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض می باشد.

اثبات جنایت و نوع آن و شکایت و یا دفاع از شخص شاکی و مرتکب کاری سخت و پیچیده می باشد که در این موارد وجود یک وکیل خوب قتل در مشهد می تواند به شما کمک کند تا پرونده خود را با موفقیت پیش ببرید.

قتل عمد چیست

در مواردی که شخص با انجام کاری نیت کشتن فردی معین یا غیر معین را داتشته باشد، اگر رفتار انجام شده کشنده باشد یا حتی نباشد و منجر به مرگ شود مرتکب به قتل عمد شده است.
همچینی در زمانی که فرد قاتل رفتاری را انجام دهد که کشنده باشد حتی اگر نیت کشت را نداشته باشد نیز قتل عمد اتفاق افتاده است.

در صورتی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری و یا پیری نا توانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد قاتل نیز به آن آگاه باشد را قتل عمد می‌نامند. توجه داشته باشید که کشنده بودن رفتار را عرف جامعه معین می کند.

مجازات قتل عمل چیست

در همه موارد ذکر شده مجازات قتل عمد قصاص نفس می باشد. صاحب حق قصاص، اولیای دم می باشند که حق درخواست قصاص را دارند و یا اینکه میتوانند گذشت کنند، که در این صورت قصاص ساقط می شود. در برخی موارد نیز می توانند به جای قصاص ، دیه دریافت کنند. همچنین در مواردی که فرد مرتکب قتل عمد شده باشد، در صورتیکه به هر علتی قصاص نشود، اگر رفتار او باعث اخلال در جامعه شده باشد، دادگاه او را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید. (ماده 612 قانون مجازات اسلامی) قانونگذار در ماده 220 ق.م.ا. می گوید:پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

چگونگی پیگیری و رسیدگی به جرم قتل عمد

مرحله اول صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به جرم قتل می باشد، که بر این اساس به اینگونه جرائم در دادگاه کیفری واقع در محل وقوع جرم رسیدگی می شود.

مرحله دوم اعلام شکایت است که توسط اولیا دم و در مواردی که اولیا دم وجود ندارد و یا شناسایی نشده باشند، دادستان شکایت را تنظیم می کند.

مرحله سوم تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری به منظور جبران ضرر و زیان و خسارات.

در صورتی که به دنبال بهترین وکیل قتل در مشهد هستید می توانید با شماره 09151186862 تماس حاصل نمایید.

قصاص و انوع آن

مقابله به مثل و تقاضای مجازات توسط شاکی و یا اولیای دم در جرائم عمدی را قصاص گویند و انواع آن عبارت از قصاص نفس و قصاص قطع عضو می باشند.

در قصاص نفس اگر قتل عمد اتفاق افتاده باشد مجازات آن قصاص دارد، اما اگر قتل شبه عمد و قتل خطا اتفاق افتاده باشد دارای قصاص نمی باشد.

در مورادی چون گذشت ولی، مطالبه دیه، فوت قاتل، فرار قاتل، عفو حاکم و تعارض دو شهادت قصاص ساقط می شود.