اگر به دنبال وکیل فسخ نکاح در مشهد هستید این متن را بخوانید.

وکیل فسخ نکاح در مشهد

از مواردی که باعث می شود ازدواج منحل شود،  فسخ نکاح می باشد.  در صورتی که یکی ز طرفین با ازدواج دچار ضرر و زیان شده باشد، فسخ نکاح از سری روش های برهم زدن ازدواج می باشد که دشواری های طلاق را ندارد. رای آشنایی بیشتر در این موضوع می توانید از یک وکیل خوب فسخ نکاح در مشهد مشورت بگیرید.

همچنین بخوانید: وکیل واخواهی در مشهد

فسخ نکاح به چه معناست؟

در شرایط معینی زوجین می توانند بدون مقررات و شرایط طلاق، عقد را فسخ کنند. به عبارتی به برهم زدن عقد نکاح که به اراده صاحب حق واقع می شود که زمره ایقاعات است نه قراردادها فسخ نکاح گویند.

فسخ نکاح و طلاق چه شباهت هایی دارند؟

 • هر دوی آنها رفتار حقوقی یک جانبه یا ایقاع هستند و موجب منحل شدن ازدواج می شوند.
 • عده فسخ نکاح و طلاق هردو سه طهر بوده و درصورتیکه با اقضای سنز ن عادت ماهیانه نشود سه ماه تمام طول عده می باشد.
 • فسخ نکاح و طلاق نسبت به ما قبل تاثیر ندارند.

فسخ نکاح و طلاق چه تفاوت هایی دارند؟

 • در طلاق باید صیغه طلاق و بیان خاص اعداد شود اما در فسخ نیاز به تشریفات نمی باشد.
 • اگر قبل از نردیکی طلاث صورت بگیرد زن مستق نصف مهریه است ولی اگر قبل از نزدیکی فسخ نکاح شود زن مستحق مهریه نمی باشد مگر اینکه موجب سخ عنن باشد.
 • در طلاق نیاز به شاهد است در صورتی که در فسخ نکاح نیاز به شاهد نمی باشد.
 • در طلاق رجعی در ایام عده جوع برای مرد ممکن می باشد اما در فسخ نکاح حق رجوع ندارد.
 • طلاق در زمان عادت ماهانه یا در حالت نفاس جایز نیست اما در فسخ این شرایط وجود ندارد.
 • موجبات طلاق و فسخ با یکدگیر تفاوت دارد.
 • در طلاق رجعی در زمان عده نفقه زن به عهده مرد است اما در فسخ نکاح به زن نفقه تعلق نمی گیرد مگر اینکه حامله باشد.

شرایط فسخ نکاح

وجود عیب در یک نفر و تخلف از شرط وصف از موارد کلی در قانون مدنی است که به عنوان عامل فسخ نکاح نام برده شده است.

 • وجود عیب در یکی از زوجین

از جمله عیوب زوج که به زوجهحق فسخ نکاح می دهد:

 • - خصاء
 • - عنن
 • - جنون
 • وجود عیوب زوجه که به زوج حق فسخ نکاح می دهد:
 • قرن
 • برص
 • جذام
 • افضا
 • زمین گیری
 • تخلف از شرط وصف

بر اساس ماده 1128 قانون مدنی: "هرگاه در یک از طرفین صف خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معام شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده است، طرف مقابل، حق فسخ دارد، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متعاقبا بر آن واقع شده باشد."

می تواند از نوع کمال باشد یا مربوط به فقدان نوعی غیب و  نقص در شخص باشد.می تواند در شروط عقد به این صفت اشاره نشود اما عقد مبتنی بر این صفت باشد.

 • فریب در ازدواج

تدلیس یا فریب در ازدواج یکی از موارد فسخ نکاح می باشد که حق فسخ را به طرفین می دهد. زمانی که فرد مدعی شود که شرایطی را دارد اما پس از جاری شدن خطبه مشخص شود که دروغ گفته است.

برای دانستن اطلاعات بیشتر بهتر با یک وکیل خوب فسخ نکاح در مشهد مشورت کنید.