درایت و همدلی با موکل به منظور ایجاد اعتماد به نفس و آرامش در او در جهت پیشبرد بهتر پرونده به همراه جسارت و شهامت از جمله مواردی است که یک وکیل خوب و درستکار دارد. آقای ابراهیمی مهر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد یکی از باتجربه ترین وکلا در مشهد می باشند و می توانند به شما در حل پرونده هایتان کمک کنند و در صورت نیاز به بهترین وکیل اثبات دعوی در مشهد با ایشان تماس بگیرید.

ادله ی اثبات دعوی درامور کیفری وحقوقی

هرگاه کسی نسبت به دیگری دعوایی را مطرح کند این امر تاقبل ازاثبات یک ادعا می باشد که مدعی باید آن را با دلایلی که دارد اثبات نماید تابتواند رای به نفع خویش بگیرد. ادله ی اثبات دعوی درامور کیفری و حقوقی در مواردی با یکدیگر مشابهت دارند و در برخی امور ادله ی آنها بایکدیگر متفاوت است.دراین مطلب به اختصاردرمورد ادله ی هرکدام توضیح خواهیم داد.

 

ادله ی اثبات دعوی درامور حقوقی

دعاوی حقوقی دعاوی هستند که در دادگاه های عمومی مطرح می شوند و بیشتر مربوط به مسائل خسارت و جبران آن است.

1-اقرار: اقرار درامورحقوقی عبارت است از شخص اقرار کننده موضوعی را که به ضرر خودش وبه نفع دیگری است بیان کند که در اینگونه موارد چون اقرار بالاترین دلیل است طرف مقابل دیگر نیازی به ارائه مدرک ودلیل ندارد.

2-سند: طبق قانون درماده ی 1284قانون مدنی:"سندعبارت است ازهرنوشته که درمقام اثبات دعوی یادفاع قابل استناد باشد."بدین مفهوم سند نوشته ای است که این قابلیت رادارد که برای اثبات هرگونه دعوی احتمالی ویادفاع از آن بکار گرفته شود.نسبت به سند ارائه شده می توان ادعای جعل یاانکار وتردید نمود.

3-شهادت: شهادت طبق قانون بدین معناست که کسی یاکسانی را که دعوی را دیده اند برای آنچه دیده اند به دادگاه دعوت می شوند.که برای هردعوی قانون نصاب خاصی برای تعداد شهود درنظر گرفته است.

4-سوگند: سوگند یکی ازدلایل کم کاربرد برای اثبات دعوی می باشد که فرد مدعی باید خدارا گواه قرار دهد وبدین وسیله به دعوی خاتمه دهد.بنابراین هرزمان که مدعی دلایل کافی برای اثبات ادعای خودنداشته باشه وطرف مقابل هم ادعای وی را رد کند مدعی می تواند ازطرف مقابل بخواهد که سوگند بخورد.

5-رجوع به کارشناس: درمواردی که قاضی نتواند باتوجه به دلایل طرفین رای صادرکند یااینکه طرفین دعوی درخواست امر به کارشناسی رابدهند قاضی دستور ارجاع به کارشناسی راصادر می کند تا کارشناس پس ازبررسی تخصصی موضوع نظرخود را دراین باره بیان نماید.

6-تحقیقات محلی: دردعاوی حقوقی که یکی ازطرفین به اطلاعات اهل محل استناد کند دادگاه دستور تحقیقات محلی را صادر می نکد که باحضور درمحل وبررسی موضوع نظر خویش رابیان می کند.

بهترین وکیل اثبات دعوی در مشهد در امور حقوقی می تواند به شما به در حل پرونده هایتان کمک کند.

ادله ی اثبات دعوی درامورکیفری

دعاوی کیفری دعاوی هستند که درنتیجه وقوع یک جرم مطرح می شوند. و شاکی مجازات مجرم را درخواست می کند. دعاوی کیفری درابتدا در دادسرا مطرح شده

وپس ازصدور قرارجلب به دادرسی توسط بازپرس به دادگاه ارسال می شود. برای مشاوره با بهترین وکیل اثبات دعوی در مشهد کلیک کنید.

دلایلی که درامورکیفری مورد استناد قرار می گیرندعبارتنداز:

 

1-اقرار:طبق قانون اقرار عبارت است ازاخبار شخص به ارتکاب جرم ازجانب خوداست. بدین مفهوم فرد ارتکاب جرم ازجانب خود را اعلام می کند.لازم به ذکر است. اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.درامور کیفری نصاب لازم برای کلیه ی جرایم یک بار اقرار است. مگر درزنا،لواط،تفخیف،مساحقه که4مرتبه است ودرشرب خمر،قوادی ،قذف،سرقت 2مرتبه است.

 

2-شهادت:شاهد عبارت است ازاخبار شخصی غیرازطرفین دعوی به وقوع

یاعدم وقوع جرم توسط متهم یاهرامر دیگری نزد مقام قضایی.درقانون شرایط لازم برای شهادت بیان شده است.

 

3-سوگند:عبارت است از گواه قراردادن خداوند بردرستی گفتار اداءکننده سوگنداست به موجب قانون حدود وتعزیرات باسوگند نفی یااثبات نمی شوند.

 

4-علم قاضی:علم قاضی عبارت است ازیقین حاصل از مستندات بین درامری که نزد وی مطرح می شود و درمواردی که مستند حکم علم قاضی است وی موظف است. قرانن وامارات بین مستند علم خود را به طور صریح درحکم قیدکند

 

5-قسامه:درامور کیفری درقتل هرگاه اولیای دم دلیلی علیه متهم نداشته باشند. بایدسوگند یادکنند که درمورد قتل عمد 50سوگند ودرمورد شبه عمد 25 سوگند می باشد که این امرتوسط بستگان اتفاق می افتد به این عمل قسامه می گویند.

 

6-لعان:اگرزوجی به همسرخویش نسبت زنابدهد ودلیلی نیز دردست نداشته باشد. لعان اتفاق می افتد.لعان 10سوگند می باشد که صیغه ی خاصی دارد که زوج وزوجه هرکدام 5بار تشریفات ویژه راباید اداکند.