اگر به وکیل خوب فسخ قرارداد در مشهد نیاز دارید تماس بگیرید.

در برخی موارد ممکن است یکی از طرفین معامله از ادامه قرارداد منصرف شوند در موارد لزوم در مبحث قرارداد ها انتخاب یک وکیل خوب فسخ قرارداد در مشهد ممکن است برای شما کاری دشوار و زمان بر باشد. جناب آقای علی ابراهیمی مهر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد با بیش از هفت سال سابقه وکالت، می تواند با بهره گیری از دانش حقوق، توانایی ها و تجارب خود شما را در زمینه فسخ قرارداد راهنمایی و یا در موارد لزوم وکالت شما را بپذیرد.

وکیل فسخ قرارداد در مشهد

بهترین وکیل فسخ قرارداد در مشهد

برای رسیدگی به دعاوی فسخ قرارداد در مشهد مشورت با یک وکیل فسخ قرارداد در مشهد ضروری است زیرا تخصص و دانش حقوقی وکیل به شما کمک می کند در دفاع از خود مرتکب اشتباه نشده و مراحل پرونده را سریعتر و بدون مشکل طی کنید. مشاوره با یک وکیل حقوقی در مشهد باعث می شود حقی از شما زایل نشده و بار روانی کمتری را متحمل شوید.

فسخ قرارداد به چه معناست؟

فسخ در لغت به معنی انحلال و باطل کردن است. فسخ قرارداد به این معناست که قبل از اینکه طرفین قراراد تعهدات مقرر در توافق را انجام دهند، یکی از ایشان یا شخص ثالث به صورت حقوقی به قرارداد پایان دهد. یک طرف به طور مستقل می تواند بدون رضایت طرف دیگر حق فسخ خود را اعمال کند که به این کار ایقاع می گویند. یک وکیل خوب فسخ قراداد می تواند شما را در این امر راهنمایی کند.

انواع فسخ قرارداد

 • فسخ به موجب تصریح حق فسخ: هر یکی از طرفین معامله می توانند، طی عقد قرارداد یا خارج از حق فسخ برای خود یا شخص ثالث در نظر بگیرند. بر اساس ماده 399 قانون مدنی به این کار عمل شرط خیار می گویند. خیار در  لغت به معنای اختیار است. خیارات انواع مختلفی چون خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن خیار رویت و تخلف از وصف و.. می باشد که در ادامه به توضیه هرکدام میپردازیم.
 • فسخ به موجب حکم مستقیم قانون: در مواردی نیز قانون به دلیل اینکه ممکن است به هریک از طرفین معامله زیان وارد شود، حق فسخ قرارداد به هریک از ایشان می دهد و در این حالت نیاز به تصریح آن در قرارداد نیست.

در چه مواردی معامله فسخ می شود؟

 • خیار مجلس: هریک از دو طرف معامله تا زمانی که مجلس را ترک نکردند حق فسخ قرارداد را دارند. مختص بیع بوده و در سایر قرارداد ها اعمال نمی شود.
 • خیار تدلیس: یکی از طرفین مال خود را به گونه ای فراتر از قیمت واقعی نشان دهد.
 • خیار شرط: اگر طی معامله مقرر کنند که تا زمان معین بتوانند هریک از ایشان معامله را بر هم زنند.
 • خیار عیب: اگر مشخص شود که مورد معامله داری عیب است، خریدار می تواند مابه التفاوت بین کالای سالم و معیوب را بگیرد و یا فسخ کند.
 • خیار رویت و تخلف از وصف:  اگر مالی مورد معامله واقع شود بدون مشاهده و فقط با شنیدن اوصاف، اگر پس از تنظیم قرارداد مال مورد معامله اوصاف ذکر شده را نداشته باشد، خریدار می تواند معامله را فسخ کند.
 • خیار غبن: اگر یکی از طرفین معامله مغبون شده و ضرر مالی کرده باشد در اینصورت خریدار حق فسخ قرارداد دارد.
 • خیار شرکت: در شرایطی که مشخص شود مقداری  از مالی که مورد معامله رار گرفته متعلق به  شخصی است که راضی به انجام معامله نیست، خریدار می تواند معامله را فسخ نماید.
 • خیار حیوان: اگر مورد معامله حیوان باشد، تا سهرز خریدار می تواند معامله را فسخ کند.
 • خیار تخلف شرط: اگر هریک از طرفین شرطی را تعیین کنند و طرف مقابل به آن شرط عمل نکند در این صورت دیگری می تواند قرارداد را فسخ نماید.

مراحل فسخ قرارداد 

با توجه به مطالبی که گفته شد، نتیجه گرفته می شود که فسخ قرارداد یک طرفه انجام می پذیرد، اما در شرایطی که طرف دیگر فسخ را نپذیرد و یا اگر پولی را که در ازای شرایطی گرفته باشد، حاضر به بازپراخت نشود در اینصورت می توان با اسال اظهارنامه مراتب فسخ را به طرف دیگر اعلام کرد و دادخواست فسخ قرارداد را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه ارائه کند. صدور حکم دادگاه برای تنفیذ فسخ الزامی بوده، مگر اینکه موضوع به تایید طرف دیگر معامله رسیده باشد. در این موارد مشورت با یک وکیل خوب فسخ در مشهد، می تواند شما را در نتیجه گیری بهتر کمک کند.