در دهه های اخیر به دلیل اثرات اقتصادی، سیاسی و بهداشتی مخربی که مواد مخدر دارد، این موضوع و جرم شناسی آن در قوانین داخلی قرار گرفته است. از آنجایی که جرایم مواد مخدر می تواند منجر به محکومیت های سنگین در مشهد شود، جناب آقای علی ابراهیمی مهر (وکیل حقوقی در مشهد - وکیل کیفری در مشهد) با هفت سال سابقه در انواع پرونده های حقوقی و کیفری به عنوان یک وکیل خوب مواد مخدر در مشهد می تواند شما را در اینگونه پرونده ها یاری نماید.

بهترین وکیل مواد مخدر در مشهد

جرایم مواد مخدر متفاوت است و هرچه وزن مواد مخدر بیشتر باشد جرم بیشتر است. اگر با جرمی مثل مواد مخدر متهم شده اید بسیار مهم است که یک وکیل مواد مخدر در مشهد باتجربه و متخصص وکالت شما را بپذیرد که در دفاع از موکلین خود تلاش خود را کند. مواد مخدر اغلب به انواعی از داروها و ترکیبات شیمیایی و طبیعی گفته می شود که به دلیل احتمال به وجود آمدن وابستگی به مصرف آنها در دسته مواد اعتیاد آور طبقه بندی می شوند. یک وکیل مواد مخدر مشهد که تجربه رسیدگی به چنین پرونده هایی را داشته باشد به خوبی می تواند از حقوق شما به عنوان متهم و یا شاکی دفاع کرده و به شما کمک نماید.

جرایم مربوط به مواد مخدر | مصادیق جرم مواد مخدر

 • وارد کردن هرگونه مواد اعتیاد آور به داخل کشور را یک جرم محسوب می کنند.
 • خارج کردن مواد اعتیاد آور به خارج از کشور از راه های آبی، هوایی و زمینی یک جرم می باشد.
 • ارسال و پست نمودن مواد  اعتیاد آور از جایی به جای دیگر از جمله جرایم دیگر در این زمینه است.
 • تولید مواد مخدر که به صورت کاشت و انجام عملیات روی این مواد می باشد که متج به نوعی متفاوت از این مواد میشود را تولید مواد مخدر گویند.
 • حمل و ترانزیت مواد مخدر از نقطه ای به نقطه ی دیگر که یا توسط خود فرد است یا با واسطه انجام می گیرد.
 • اخفا و پنهان کردن مواد مخدر از جمله جرایم دیگر است و قابل مجازات می باشد.
 • نگهداری و در اختیار داشتن مواد اعتیاد آور نیز جرم محسوب می گردد.
 • توزیع  و فروش مواد مخدر به دیگران در قبال وجه  یک جرم محسوب می شود.

مجازات وارد کردن، خرید، فروش، حمل و اخفا مواد مخدر

بر اساس ماده 4 قانون اصلا با مواد مخدر مصوب 1389 جرایم مواد مخدر مجازات زیر را دارند:

 • کاشت مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی مرحله اول 1 تا 10 میلیون تومان مرحله دوم 5 تا 50 میلیون تومان  و  30 تا 70 ضربه شلاق و مرحله سوم 10 میلیون  تا 100 میلیون تومان و 1 تا 70 ضربه شلاق و 5 سال حبس و بار چهار اعدام می باشد.
 • مجازات اخفا و نگهداری و یا حمل کردن بذر خشخاش یا برگ کوکا یا بذر شاهدانه 1 میلیون تا 30 میلیون ریال و 1 تا 70 ضربه شلاق می باشد.
 • وارد یا  صادر کردن انواع مواد مخدر مثل بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره ، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر روان گردان ها، تولید یا توزیع و فروش تا 50 گرم مجازات آن تا 400 هزار تومان جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق می باشد.
 • بیشتر از 100 کیلوگرم مجازات نقدی و شلاق، حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و اموال مصادره می شود.
 • از 5 تا 20 کیلو گرم مجازاتش 6 تا 20 میلیون تومان و 50 تا 74 ضربه شلاق و 50 الی 10 سال حبس و تکرار بار دوم همه مجازات های ذکر شده بجز جریمه که جای آن مصادره اموال ناشی  از آن جرم و بار سوم تکرار اعدام و مصادره اموال می باشد.
 • از 50 تا 500 گرم ، 5 تا 15 میلیون ریال و10 الی 74 ضربه شلاق می باشد.

با توجه به اینکه جرم مواد مخدر مجازات سنگینی دارد برای کاهش مجازات و یا اثبات بیگناهی خود از یک وکیل مواد مخدر در مشهد کمک بگیرید.